عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در کنترل سگ های بلاصاحب شهری قابل تقدیر است
حسن شاهی معاون دادستان مرکز استان اردبیل در بازدید از پناهگاه سگ های بلاصاحب شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل خبرداد؛
عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در کنترل سگ های بلاصاحب شهری قابل تقدیر است
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل حسن شاهی معاون دادستان مرکز استان اردبیل در بازدید از پناهگاه سگ های بلاصاحب شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل خبرداد؛ عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در کنترل سگ های بلاصاحب شهری قابل تقدیر است 

شاهی معاون دادستان مرکز استان اردبیل باهمراهی اسدی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل وسازمان های مردم نهاد(ngo)در بازدید از پناهگاه سگ های بلاصاحب شهری سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل عملکرد سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل را در مدیریت وکنترل جمعیت سگ های بلاصاحب شهری قابل قبول توصیف کردمعاون دادستان مرکز استان گفت؛از شهرداری اردبیل انتظار داریم با ادامه روند جمع آوری سگ های بلاصاحب شهری شاهد کاهش سگ ها در سطح شهر باشیم تا آرامش وآسایش شهروندان را فراهم نماییم/انتهای خبر
 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۳۵