واکسیناسیون نیروهای فنی اجرائی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل

واکسیناسیون نیروهای فنی اجرائی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل
در جهت ایمن کردن کارکنان
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل در جهت ایمن سازی کارکنان و نیروهای فنی اجرائی شاغل در ایستگاه موقت ودفن دائم زباله سازمان مدیریت پسماند شهرداری اردبیل تزریق واکسن کرونا بر این عزیزان زحمتکش انجام شد

 

Get_Image 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱
منبع سازمان مدیریت پسماند
تعداد بازدید : ۱۴