ردیف عنوان خدمت شناسه خدمت فرم اطلاع رسانی خدمت
۱ بازیافت پسماندهای شهری 14012660100 دریافت فایل
۲ جمع آوری نخاله های ساختمانی شهر 14012660105 دریافت فایل
۳ نظارت و رسیدگی به تخلفات حوزه پسماند شهری (ماده 16 قانون مدیریت شهری) 14012660106 دریافت فایل
۴ دفن پسماندهای شهری 14012660101 دریافت فایل
۵ صدور مجوز احداث ایستگاه های ثابت بازیافت شهری 14012660102 دریافت فایل
۶ جمع آوری پسماند مراکز پرزباله و بهداشتی و درمانی 14012660103 دریافت فایل
۷ جمع آوری پسماند خانگی 14012660104 دریافت فایل
۸ اطلاع رسانی مراحل محاسبه و اخذ بهای خدمات کارت تردد 0 دریافت فایل
۹ اطلاع رسانی خدمت اخذ عوارض اصناف و مشاغل 0 دریافت فایل
۱۰ اطلاع رسانی مراحل اخذ عوارض بیمارستانها و درمانگاههای طرف قرارداد 0 دریافت فایل